دوره 25، شماره 76 - ( 1-1404 )                   جلد 25 شماره 76 صفحات 0دوره0فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

PoorAhmed A, Saberi A. Evaluation of the state of Yasouj city in terms of indicators of urban development strategy (CDS). jgs 2025; 25 (76)
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-4176-fa.html
پوراحمد احمد، صابری علی. ارزیابی وضعیت شهر یاسوج از نظر شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1404; 25 (76)

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-4176-fa.html


1- دانشگاه تهران ، apoura@ut.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (3234 مشاهده)
راهبرد توسعۀ شهری برنامه‌ای نوین است که امروزه در بسیاری از شهرهای جهان و برخی شهرهای ایران به منظور بهبود کیفیت زندگی، کاهش فقر، توسعۀ پایدار و ایجاد حکمروایی خوب شهری با رویکردی مشارکتی اجرا می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ ابعاد راهبرد توسعۀ شهری از نظر شهروندان و مدیران شهری است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان حوزۀ مدیریت شهری و شهروندان شهر یاسوج است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای شهروندان ۳۸۴ نفر و برای مدیران ۳۰ نفر برآورد گردید. برای تحلیل پژوهش از آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد از نظر شهروندان ابعاد راهبرد توسعۀ شهری وضعیت مناسبی ندارند، در حالی که مدیران شهری رضایت نسبی از وضعیت این ابعاد دارند. به طوری که با توجه به آمار توصیفی و آزمون تی، میانگین کل ابعاد راهبرد توسعۀ شهری از نظر شهروندان ۱.۸۸ و از دید مسئولان شهری ۲.۹۸ است. علاوه براین، میزان رضایت از ابعاد پژوهش بین دو گروه تفاوت قابل توجهی دارد؛ نتایج رگرسیون خطی نشان داد از دید شهروندان ابعاد بانکی بودن با ضریب ۰.۴۱۳ و  قابلیت زندگی با ضریب ۰.۱۶۷ دارای بیش‌ترین و کم‌ترین میزان اهمیت هستند. در حالی که از دید مدیران شهری، ابعاد قابلیت زندگی و حکمروایی خوب با ضریب ۰.۳۷۳ و ۰.۱۱۲ بیش‌ترین و کمترین اهمیت را دارند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر می‌تواند درک بهتری برای مدیران شهری فراهم کند تا در تصمیم‌گیری‌ها و ارائۀ مناسب‌تر خدمات عملکرد بهتری داشته باشند.

 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فهرست منابع
1. اشرفی، یوسف .(۱۳۸۸). CDS رویکردی جدید در برنامه‌ریزی شهری در رویکرد تحلیلی، فصلنامۀ مدیریت شهری، ۲۳، ۸۹-۱۰۵.
2. پوراحمد، احمد؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ شیخی، عبدالله؛ شریف‌زاده‌اقدم، ابراهیم .(۱۳۹۴). تحلیل وضعیت پیرانشهر براساس شاخص‌های استراتژی توسعۀ شهری(CDS)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، ۷(۲۵)، ۵۸-۳۵
3. پوراحمد، احمد؛ دربان‌آستانه، علیرضا؛ پورقربان، شیوا .(۱۳۹۵). نقش استراتژی توسعۀ شهری(CDS) در مدیریت شهری در راستای توسعۀ گردشگری جزیرۀ هرمز، فصلنامۀ مطالعات شهری، ۱۹، ۳۷-۵۶.
4. توکلی‌نیا، جمیله؛ شالی، محمد. (۱۳۹۴). امکان‌سنجی راهبرد توسعۀ شهری (CDS) در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی منطقۀ یک کلانشهر تبریز، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۵(۳۶)، ۱۱۷-۱۳۸.
5. جهانشاهی، هاجر؛ وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود .(۱۴۰۰). سنجش و تحلیل راهبردهای توسعۀ شهری با رویکرد توسعۀ پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونۀ موردی: بندر بوشهر)، نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۳(۴)، ۱۴۱۳-۱۴۳۲.
6. حسین‌زاده دلیر کریم؛ صدرموسوی، میرستار؛ حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع، خدیجه. (۱۳۹۰). درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعۀ شهری (CDS) در فرایند برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر چالش‌های فراروی طرح‌های جامع در ایران، فصلنامه فضای جغرافیایی، ۱۱(۳۶)، ۲۱۰-۱۷۳.
7. حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع ازگمی، خدیجه .(۱۳۸۹). نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۷۳، ۵۹-۸۲.
8. رضاطبع، خدیجه؛ حیدری چیانه، رحیم .(۱۳۹۳). تحلیلی بر برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم‌افزار Super Decisions (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر رشت)، نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، ۱۸(۴۷)، ۷۱-۱۰۸.
9. رضایی، محمدرضا؛ کریمی، ببراز .(۱۳۹۵). اولویت‌بندی و تعیین استراتژی‎‌های توسعۀ شهر (CDS) شیراز با استفاده از AHP، نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۷(۲۴)، ۴۳.۶۰.
10. رهنما، محمدرحیم؛ غلامزاده خادر، مرتضی؛ جعفری سیدآباد، وحید .(۱۳۹۱). تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعۀ شهری (CDS) در شهر چناران، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۲(۲۶)، ۱۰۷-۱۲۵.
11. زیاری، کرامت‌الله؛ قاسمی، سعید؛ مهدی، علی؛ مهدیان‌بهنمیری، معصومه .(۱۳۹۶). تحلیلی بر وضعیت ساختاری- کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری(CDS)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۴۹(۳)، ۵۰۴- ۴۸۵.
12. زیاری، کرامت‌الله؛ قاسمی، سعید؛ مهدیان بهنمیری، معصومه؛ مهدی، علی .(۱۳۹۴). CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم‌انداز‌سازی توسعه شهری(مورد پژوهش: شهر مهاباد)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، ۲۰(۵۳)، ۲۰۱- ۱۶۷.
13. سروشان، غلامرضا، هندیانی، عبدالله، زیویار پرده‌ای، پروانه، توکلان، علی .(۱۴۰۱). بررسی تأثیر حکمروایی شهری بر تاب‌آوری شهرها (مورد مطالعه: شهر تهران)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۲(۶۷)، ۴۱۳-۴۳۷.
14. سلیمی سبحان محمدرضا؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ منصوری، کامران .(۱۳۹۸). بررسی و تحلیل شاخص‌های راهبرد توسعۀ شهری (CDS) (مطالعۀ موردی: شهر کازرون)، فصلنامۀ مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۴(۲)، ۴۲۷-۴۴۰.
15. شماعی، علی؛ عبدالهی، اوات؛ یوسفی فشکی، محسن .(۱۳۹۳). تحلیلی بر برنامه‌ریزی توسعه شهری سردشت با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS). چشم‌انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، ۹(۲۷)، ۳۵-۵۱.
16. صابری، حمید؛ ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال. (۱۳۹۱). اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه شهری(CDS) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)، فصلنامه فضای جغرافیایی،۱۲(۳۹)، ۵۹-۷۵.
17. عزیزی، منصور؛ درس‌خوان، رسول؛ پورمحمدی، محمدرضا .(۱۳۹۹). واکاوی نقش طرح‌های ساختاری- راهبردی در تحقق انگارۀ حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۲۲ شهر تهران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۲(۳)، ۱۳۵۷-۱۳۷۱.
18. علوی، سید علی؛ توکلی، مصطفی؛ گروسی، علیرضا .(۱۳۹۴). چشم‌اندازسازی آیندۀ شهر با رویکرد راهبرد توسعۀ شهری (CDS) (نمونۀ موردی: شهر قم)، معماری و شهر پایدار، ۳(۲)، ۲۳-۳۲.
19. علی‌اکبری، اسماعیل؛ کماسی، حسین .(۱۳۹۷). ارزیابی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری(CDS) در کلان‌شهر کرمانشاه، مجله جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، ۵(۱)، ۱۹۳-۲۱۰.
20. کریمی، فریده؛ عبداله‌زاده فرد، علیرضا؛ شکور، علی .(۱۳۹۷). نقش راهبرد توسعۀ شهری (CDS) در توسعۀ پایدار شهری، مطالعۀ موردی: منطقه ۳ شهرداری شیراز، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، ۹(۱)، ۹۱-۱۰۴.
21. لدنی، عباس، پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت‌اله، فرهودی، رحمت‌اله، زنگنه شهرکی، سعید (۱۴۰۲). مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونۀ موردی: جزیرۀ کیش)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال ۲۳، شمارۀ ۶۸، صص ۲۷۷-۲۵۹.
22. میرزابیگی، فاطمه؛ مجتبی‌زاده خانقاهی، حسین؛ سرور، رحیم .(۱۴۰۱). سنجش شاخص‌های توسعه در پایداری نواحی شهری مطالعۀ موردی: شهر ایلام، فصلنامۀ شهر پایدار، ۵(۱)، ۱-۱۵.
23. نادری، کاوه؛ بادکو، بهروز؛ حدیدی، مسلم؛ آزادی، سیامک؛ نجفی، پری؛ حامد، بیتا. (۱۳۹۷). اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۰(۳)، ۵۷۳-۵۸۹.
24. نوروزی‌فرد، مهدی، نبئی، صباح، خلیلی، احمد(۱۳۹۲)، امکان‌سنجی استفاده از استراتژی توسعه شهری(CDS) در نظام شهرسازی ایران و ارائه چارچوبی جهت تحقق‌پذیری آن، مدیریت شهری، ۳۴، ۲۳۷-۲۵۸.
25. Aluri, Jahnavi .( 2017). Livability Index, from Columbia University GSAPP, Prepared for Manhattan Community Board.
26. Aulia, Dwira Nirfalini .( 2016). A Framework for Exploring Livable Community in Residential Environment. Case Study: Public Housing in Medan, Indonesia, Social and Behavioral Sciences: 336-343. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.10.250]
27. Barondess, J. A.(2008). Health through the urban lens, Journal of Urban Health, 85(5): [DOI:10.1007/s11524-008-9300-0] [PMID] []
28. population growth: A multilevel analysis of under-5 mortality in 30 sub-Saharan African countries, Health & place, 52: 196-204. [DOI:10.1016/j.healthplace.2018.06.006] [PMID]
29. Bhaduri, S. (2020). Unit-2 Urban Management and Management of Urban Services. New Delhi: Indira Gandhi National Open University.
30. Bin Bishr, Aisha .(2019). Happy Cities Agenda, Global Happiness and Wellbeing Policy Report 2019. Chapter 7: 112- 139.
31. Carlton, B. (2014). A Model for Municipal Institutional Capacity Analysis, FCM (Federation of Canadian Municipalities), Retrieved from http://www.cardinalgroup.ca/nua/aif/ aif02.Html.
32. CDS In China: A Manual .(2004). www.cities allianc.org.
33. Cities Alliance .(2001). city Development Strategies: The Cities Alliance Perspective,
34. City Alliance. (2004). Guide to City Development Strategies Improving Urban Performance, First printing. Downloaded from www.Citiesalliance. Org.
35. City Alliance. (2007). Annual Report, Cities Alliance, Washington D. C., USA.
36. City Development Strategy Hyderabad .(2004). United Nations Human Sttlement Programme(Un- HABITAT).
37. Corodescu-Roșca, E., Hamdouch, A., & Iatu, C. (2023). Innovation in urban governance and economic resilience. The case of two Romanian regional metropolises: Timișoara and Cluj Napoca, Cities 132 (2023) 104090. [DOI:10.1016/j.cities.2022.104090]
38. Eiveida, A.(2009). Thessaloniki Development Conference, word bank sep 3-4.
39. Estoque, Ronald. C., Togawa, T., Ooba, M., Gomi, K., Nakamura, S., Hijioka, Y., & Kameyama,
40. Fantechi, F., Fratesi, U. (2022). Measuring competitiveness differentials inside the same region: a propensity-score matching approach, Social Indicators Research. [DOI:10.1007/s11205-022-02908-7]
41. Gwiaździńska‑Goraj, M., Jezierska‑Thöle, A., Dudzińska, M. (2022). Assessment of the Living Conditions in Polish and German Transborder Regions in the Context of Strengthening Territorial Cohesion in the European :union:: Competitiveness or Complementation?, Social Indicators Research (2022) 163:29-59. [DOI:10.1007/s11205-022-02889-7] [PMID] []
42. Lahoti, S., Lahoti, A., Saito, O.(2019). Benchmark assessment of recreational public Urban Green space provisions: A case of typical urbanizing Indian City, Nagpur, Urban Forestry &Urban Greening, 44: 1-14. [DOI:10.1016/j.ufug.2019.126424]
43. Lalehpour, M. (2016). Recognition of management structure and spatial planning in Tehran metropolitan area, Journal of Urban Management, 5(1): 3-15. [DOI:10.1016/j.jum.2016.05.001]
44. Llopis Alvarez, A., & Muller‑Eie, D. (2022). Housing circumstances and quality of life among local and immigrant population in Norwegian neighbourhoods, Journal of Housing and the Built Environment (2022) 37:157-178. https://doi.org/10.1007/s10901-021-09853-w [DOI:10.1007/s10901-021-09853-w.]
45. Pauleit, S., & Duhme, F.( 2000). Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning, Landscape and Urban Planning, 52(1): 1- 20. [DOI:10.1016/S0169-2046(00)00109-2]
46. Scaccabarozzi, A., Mazziotta, M., & Bianchi, A. (2022). Measuring Competitiveness: A Composite Indicator for Italian Municipalities, Social Indicators Research. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02990-x [DOI:10.1007/s11205-022-02990-x.]
47. Sheng, Y. K. (2010). Good Urban Governance in Southeast Asia. Environment and Urbanization Asia,1(2): 131-147. [DOI:10.1177/097542531000100203]
48. Sloper, M. , (1998), Competitiveness Policy Option: the Technology Regions Connection, Growth and Change, 26, 1998.
49. The Word Bank Office Beijing. (2002). Urban/Environment Development Unit.
50. Taghvaee, V. M., Nodehi, M., Mohammadi Saber, R., & Mohebi, M. (2022). Sustainable development goals and transportation modes: Analyzing sustainability pillars of environment, health, and economy, World Development Sustainability 1, 100018. https://doi.org/10.1016/j.wds.2022.100018 [DOI:10.1016/j.wds.2022.100018.]
51. Tiran, J.( 2016). Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56(1): 57-73. DOI: 10.3986/ags.828. [DOI:10.3986/AGS.828]
52. United Nations. (2019). World Urbanization Prospects, the 2018 Revision. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division.
53. Wingez, j. (2000). An introductionto city development strategy in north America. sout florida university publications: 13-22.
54. World bank. (2007). Dhaka:improving the Living conditins for the urban poor. Bangla desh Development Series Paper . No.171 the world bank office dc. Dhaka.
55. World Bank and United NationsA Joint Report, World Bank and United Nations, 2022.
56. Yang, B., Xu, T., Shi, L. (2017). Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's cities, Cleander Production, 141: 868-880. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.09.121]
57. Yang, H. (2021). Holistic Governance: An Explanatory Framework, In: Urban Governance in Transition (pp. 57-95). Singapore: Springer. [DOI:10.1007/978-981-15-7082-7]
58. Zielinska, Wczkowska, H., & Dziora-Kornatowska, K. W. (2010). Evaluation of Quality of life (QoL) of Student of the University of Third Age (U3A) on the Basis of Socio-Demographic Factors and Health Status, Archives of Gerontology and Geriatrics, 1-5. [DOI:10.1016/j.archger.2010.09.003] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb