[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
زودآیند::
::
شناسنامه نشریه
ju صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
ju مدیر مسئول
نصرت ریاحی نیا
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
ju سردبیر
نصرت ریاحی نیا
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
ju مدیر اجرائی
علی عظیمی 
استادیار دانشگاه خوارزمی
ju کارشناس مجله
سمیرا دانیالی
 دانشجوی دکترا دانشگاه خوارزمی
ju اعضای هیات تحریریه
زاهد بیگدلی استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا جمالی مهموئی دانشگاه چارلز استورت استرالیا
محمد حسن زاده استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا داورپناه استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
نصرت ریاحی نیا استاد تمام دانشگاه خوارزمی
فریده عصاره استاد تمام دانشگاه شهید چمران
غلامرضا فدائی استاد تمام دانشگاه تهران
فاطمه فهیم نیا دانشیار دانشگاه تهران
پروین کدیور استاد تمام دانشگاه خوارزمی
حسن رستگارپوردانشیار دانشگاه خوارزمی
نرگس نشاط دانشیار کتابخانه ملی
حمزه نورمحمدی دانشیار دانشگاه شاهد
محسن نوکاریزی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
بولنت ییلماز  استادتمام دانشگاه حاجت تپه آنکارا
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
3 نتیجه برای ترکیان تبار

منصور ترکیان تبار، صدیقه محمداسماعیل، فاطمه نوشین فرد،
دوره 3، شماره 3 - ( 9-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان به روش توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است.

روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و از آنجا که به تبیین رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 39 سوال در 8 بُعد (عوامل فردی، سازمانی، محیطی- سازمانی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی) و 5 سوال مربوط به تجاری سازی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 970 نفر از مدیران عامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فنآوری شش کلان شهر کشور بوده و حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 275 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS-20 و Amos-20 انجام گرفت.

یافته ­ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی 8 عامل به صورت معنی داری موفقیت در تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی را پیش بینی می نمایند؛ اما نتایج حاصل از بررسی همزمان نقش متغیرهای پیش بین در تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی نشان داد که به ترتیب عواملقانونی (05/0, p<56/0(β=،صنعتی (05/0, p<28/0(β=، سازمانی (05/0, p<23/0(β=، فردی (05/0, p<13/0(β= و اقتصادی (05/0, p<12/0(β=بالاترین نقش معنی دار را در تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی دارند.

نتیجه­ گیری: بر مبنای نتایج حاصل شده، جهت سرمایه گذاری در راستای توسعه زیرساخت های تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی، بیشترین تمرکز بایستی به ترتیب در زمینه عوامل قانونی، صنعتی، سازمانی، فردی و در نهایت اقتصادی صورت گیرد؛ چرا که توسعه و اصلاح این عوامل به صورت غیرمستقیم بر سایر عوامل موثر نیز ایفای نقش خواهند نمود


منصور ترکیان تبار، زهرا ارزانی،
دوره 6، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی مهارت‌های شناخت، ترکیب و استفاده از اطلاعات در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود به انجام رسیده است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1105 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 286 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه ها تعداد 276 پرسشنامه دریافت شد که داده های همین تعداد پرسشنامه استخراج و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS20  تجزیه و تحلیل گردید. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مهارت شناخت، ترکیب و استفاده از اطلاعات در بین دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود بالاتر از حد متوسط است.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش و دیگر پژوهش‌های انجام شده در رابطه با سواد اطلاعاتی دانشجویان می‌توان نتیجه گرفت که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باید توجه ویژه ای به سواد اطلاعاتی دانشجویان داشته باشند و زمینه را برای ارتقاء آن فراهم سازند
منصور ترکیان تبار،
دوره 9، شماره 2 - ( 3-1401 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت به انجام رسیده است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری شامل 552 نفر از کتابداران کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 227 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده¬های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش پنج مولفه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) استفاده شد. داده¬های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS26 و بهره¬گیری از فرمول¬های آماری کلموگروف اسمیرنف، آلفای کرونباخ و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و این وضعیت در مورد هر پنج مولفه مورد بررسی (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: اگر چه نتیجه این پژوهش نشان از مطلوب بودن وضعیت یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارد با این حال استمرار این نوع یادگیری به جهت تغییر و تحولات فراوانی که در جهان امروز شاهد آن هستیم برای تمامی سازمان ها به ویژه انواع کتابخانه ها یک ضرورت اساسی است.

صفحه 1 از 1     

تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction