پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

این مجله اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم دارد؟


در حال حاضر اعتبار نشریه علمی ترویجی است.


۱۳۹۶/۴/۱۷ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید