دوره 5، شماره 10 - ( 12-1396 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ataran                                                                                          
 
دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسي
 
نشريه‌ علمي- پژوهشي دانشگاه خوارزمی مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران *
 
سال پنجم- شماره‏ی 10- پاییز و زمستان 1396
 
 
ISSN: 2345-4938
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* اعتبار درجه علمي- پژوهشي اين نشريه، طبق نامه شماره‌ي  124989 مورخ 15/6/1391 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا گرديده است و بر اساس نظر كميسيون مذكور تا زمان صدور راي ديگر، به‌قوت خود باقي است.
 
 
دوفصلنامه‌ي  نظریه و عمل در برنامه‏ درسي
نشريه‌ي علمي- پژوهشي دانشگاه خوارزمی مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال پنجم- شماره 10- پاییز و زمستان 1396 
صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه‌ي درسي
مدير مسئول: دکتر مجید علی عسگری
سردبير: دكتر محمد عطاران
مدیر داخلی: لیلا الماسی
مدیر اجرایی: فاطمه صانعی­پور
هيئت تحريريه:
دكتر حمیدرضا آراسته، استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دكتر محمد عطاران، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دكتر رحمت الله مرزوقي، استاد دانشگاه شیراز
دکتر یزدان منصوریان،  دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر بهروز مهرام، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالرحیم نوه ‏ابراهیم، استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر محمد علی میرزا بیگی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علی رضا عصاره، دانشیار دانشگاه شهید رجائی
دکتر پروین صمدی، دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر علی اکبر خسروی بابادی ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 
ویراستار ادبی: محمد حیدری
ویراستار انگلیسی: دکتر محمد عطاران
صفحه آرا: لیلا الماسی
نشاني:  تهران خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب پلاك 49 كدپستی 14911-15719
پست الكترونيكي:
curriculum_thp@yahoo.com
سايت اينترنتي دوفصلنامه:
www.cstp.khu.ac.ir
اولویت های نگارشی.......................................4- 2
 
جایگاه ادبیات داستانی در تربیت اخلاقی دوره‌ی ابتدایی / شهلا دهقانی، دکتر کیوان بلند همتان........................32 5
 
آسیب‌شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه‌ی الگوی مطلوب: یک مطالعه آمیخته / مهدی قنبری، دکتر محمد نیکخواه، بهاره نیکبخت......................64 33
 
تأثیر اندازه گیری مبتنی بر برنامه درسی (CBM) بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی / دکتر مسعود گرامی پور.دکتر اصغر مینایی...............................................96 65
 
تدریس موازی: رویکردی جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی و نگرش آنان به مدرسه /دکتر سیروس اسدیان ..............................................126 -97
 
روایت نگاری ابزار تامل و بالندگی حرفه ای « مطالعه ای کیفی در زمینه تجربه روایت نگاری دانشجو معلمان در درس کارورزی»/ صغری ملکی، دکتر محمود مهرمحمدی ..............................................................154-127
 
طراحی مدل شایستگی‌های پژوهشی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی ایران/ مهدی حسین پناه،دکتر مرتضی کرمی،  دکتر  حسین جعفری ثانی ،دکتر  حسین کارشکی .............................................................194 155
نوآوری در آموزش: استفاده از تکنولوژی آموزشی مودل برای افزایش تعاملات میان فراگیران در برنامه درسی ترجمه شفاهی / زهره قرائی، دکتر سعید کتابی، دکتر منصور توکلی  ..............................................................228 195
معرفی کتاب / دکتر محمد عطاران...........................229-241
ISSN: 2345-4938
بهاء تک شماره: 40000 ریال
 
Journal of Theory & Practice in Curriculum
 
A Refereed Publication of the Iranian Curriculum Studies Association (I.C.S.A.)
Vol.5, No:10, 2018
Chairman:
Majid Aliasgari (Ph.D.)
Editor in chief:
Mohammad Attaran (Ph.D.)
General Manager:
Leila Almasi
Administration Manager
Fateme Sanei Pour
 
Editorial Board
Hamidreza Arasteh (Ph.D.)
Gholamreza Hajihosseinnejad (Ph.D.)
Mohammad Attaran (Ph.D.)
Rahmatallah Marzooghi (Ph.D.)
Yazdan Mansourian (Ph.D.)
Behrooz Mahram (Ph.D.)
Abdolrahim Navehebrahim (Ph.D.)
Mohammadali Mirzabeygi (Ph.D.)
Alireza Assare (Ph.D.)
Parvin Samadi (Ph.D.)
Ali Akbar Khosravi Babadi(Ph.D.)
 
Secretary:
 Leila Almasi
Persian Proof Reader: Mohammad Heydari
English Proof Reader:
Mohammad Attaran (Ph.D.)
 
Web: www.cstp.khu.ac.ir
Email: curriculum_thp@yahoo.com
ISSN: 2345-4938
Single issue: 40000 R  
 
Content:
 
Sh.  Dehghan,
 K. Bolandhematan (Ph.D.)
The Effect of Curriculum Based Measurement (CBM) on Math Achievement of Elementary Students
 
M.Ghanbari,
M. Nikkhah(Ph.D.),
B.Nikbakht
The Pathology of Farhangian University Internship: A Mixed Study
 
M.  Geramipour (Ph.D.),
A.  Minae(Ph.D.)
The Effect of Curriculum Based Measurement (CBM) on Math Achievement of Elementary Students
 
S. Assadian (Ph.D.)
Parallel ،eaching: An Approach to Improve Students' Academic Performance in Mathematics and Their Attitudes toward School
 
S.Maleki,
 M. MehrMohammadi (Ph.D.)
Narrative Journal as a Tool of Reflection and Professional Development, Experience of Pre-service Teachers in Practicum Course
M. Hosseinpanah,
M. Karami (Ph.D.),
H. Jafari Sani(Ph.D.),
H. Karashki (Ph.D.)
Designing the Research Competency Model for Secondary
Z.  Gharaei,
S. Ketabi(Ph.D),
M. Tavakoli(Ph.D)
Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting
 
M.Attaran
Book Review
اولويت‌هاي نگارشي نشريه
 • اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی
 • کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی
 • ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی
 • بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن
 • کمک به اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي مقاطع مختلف تحصیلی
 • تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسي منطقه‌اي و مدرسه‌اي
 • اشاعه رويكرد تلفيقی در طراحی و توليد برنامه هاي درسي
 • انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی
 • نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور
 • نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا
 • توسعه اقتصادی و برنامه درسی
 
سبك نگارش مقاله
 • برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجه علمی، نشانی محل کار، پست الکترونیکي ((E-mail، تلفن تماس نويسنده مسئول اول و تاريخ ارسال مقاله.
 • تنظیم چکیده­ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (بین 120 الی 150 کلمه)
 • کلید واژه­ها به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع (3 تا 5 مورد)
پیشنهاد می­شود مقاله شامل بخش­های زیر باشد:
 • مقدمه (شامل: زمینۀ موضوع، مبانی نظری و پیشینه)
 • بیان مسئله و چارچوب نظری (شامل: شرح مساله، ضرورت بررسی، مدل نظری، هدف­ها، پرسش­ها یا فرضیه­ها)  
 • روش­ پژوهش (شامل: روش و طرح پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش تحليل داده‌ها)
 • گزارش یافته­ها (شامل توضيحات، جداول، نمودارها و شكل‌ها. در صورت استفاده از جدول، نمودار و شكل، شماره جدول­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد. نمودارها، اشكال و جداول به‌صورت سياه و سفيد تهيه شود).
 • نتیجه­گیری و بحث و بررسي درباره نتايج (مقایسه یافته­ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج)
 • پيشنهادها (ارائه راهکارهايی برای حل مشکلات شناسایی شده یا در ارتباط با نتايج به ‌دست آمده با ارجاع به آنها)
 • پاورقی: معادل لاتین اصطلاحات و اسامی غيرايراني مورد استناد در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­آید.
 • فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به تفکیک): معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده در متن به ترتيب الفبايي، با ذكر نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتي كه به ترجمه فارسي آن استناد مي‌شود) محل انتشار، نام ناشر. 
 • ساير نكات 
 • مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی­شود.
 • كاربرگ درخواست انتشار، تعهد عدم انتشار و تضمين اصالت مقاله توسط نويسنده يا نويسندگان امضاء و عرضه شود.
 • حق ويرايش مقاله پذيرفته شده، براي هيئت تحريريه محفوظ است.
 • مجله فقط مقاله­هايی را که قبلأ در مجلات یا نشریات دیگر چاپ نشده است، منتشر میکند.
 • حجم مقاله بين 4000 تا 8000 كلمه  باشد و در محيط(2003,2007)  word با فونت 12 (B Lotus) در متن فارسي و فونت 11 قلم تايمز در متن لاتین با فاصله 3 سانتي متر از طرفين صفحه تنظيم گردد. اين شرط اوليه ورود مقاله به فرايند بررسي است.
 • در مقاله مستخرج از پايان‌نامه و رساله تحصيلي، نام دانشجو به عنوان نفر اول ذكر شود.
 • در مقاله­های برگرفته از پایان­نامه­ها، ذکر موسسه محل تحصیل، عنوان اصلی پایان­نامه و تاریخ دفاع ضروری است.
داوران اين شماره (به ترتيب الفبا)
ایزدی صمد دکتر
پیری موسی دکتر
جمالی تازه کند محمد دکتر
حاجی آخوندی زهرا  دکتر
حسینی خواه علی دکتر
حیدری ژیلا دکتر
خاکباز عظیمه سادات دکتر
رسولی آتوسا دکتر
سراجی فرهاد دکتر
سعیدی رضوانی محمود دکتر
دکترنادر سلسبیلی
شریفیان فریدون  دکتر
صفائی موحد سعید دکتر
صمدی پروین دکتر
طلایی ابراهیم دکتر
عباباف زهره دکتر
عجم علی اکبر دکتر
عراقیه علیرضا دکتر
عطاران محمد دکتر
عطاران بتول دکتر
علی عسگری مجید دکتر
غلامی خلیل دکتر
قادری مصطفی دکتر
کرمی زهره  دکتر
کیان مریم دکتر
کیان مرجان  دکتر
گرامی پور مسعود دکتر
گویا زهرا دکتر
معروفی یحیی  دکتر
مهرام بهروز  دکتر
نیکنام زهرا دكتر
نیلی محمدرضا دکتر
 
 
 

Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb