سامانه نشریات دانشگاه خوارزمی
فقه و علوم تطبیقی
نشریه پژوهش‌های تربیتی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
Iranian Journal of Applied Linguistics
فصلنامه روانشناسی شناختی
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
International Journal of Supply and Operations Management
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی
مسائل اجتماعی ایران
نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
مطالعات و تحقیقات ادبی
زبان و ادبیات فارسی
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری
تعامل انسان و اطلاعات
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
یافته های نوین در علوم زیستی
اشارات
فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی
فصلنامه مدل سازی مالی


Powered by www.yektaweb.com